Nippon-ismes / by Satoshi Saïkusa

Du 10 novembre au 22 décembre 2012

Une
 exposition
 des
 œuvres
 de
 Takehiro Iikawa, Ken Kitano, Daido Moriyama, Sakiko Nomura, Toshio Shibata, Satoshi Saïkusa, Kyoichi Tsuzuki & Kimiko Yoshida.


Galerie Da-End - 17 rue Guénégaud 75006 Paris