Ankoku. Matières Noires / by Satoshi Saïkusa

Du 8 novembre au 20 décembre 2014

Avec Yoko FUKUSHIMA, Toshimasa
 KIKUCHI,
 Sachiko
 KODAMA,
 Daidō
 MORIYAMA,
 Satoki
 NAGATA,
 Mihoko
 OGAKI,
 Satoshi 
SAÏKUSA,
 Takeshi
 SHIKAMA,
 Mitsuru 
TATEISHI, 
Daisuke
 YOKOTA 
et 
Minsa 
YOU.


Project
 room
:
 Saeborg (installation)

Galerie Da-End - 17 rue Guénégaud, 75006 Paris